Accendo / Publikované

Pozrime sa, ako sa, ako sa môže pracovať so storovanými procedúrami Firebirdu v Delphi. Článok je určený stredne pokročilým začiatočníkom, ktorým netreba vysvetľovať terminológiu ako je transakcia, „commit“, property apod.

 

            Pri väčších projektoch, je dobré separovať databázu od programového kódu. Skôr nájdeme chybu, skôr ju opravíme a na projekte môžu spolupracovať aj špecialisti na databázy bez toho, aby ovládali programovací jazyk, v ktorom sa aplikácia vyvíja.

            Tento článok voľne nadväzuje na predchádzajúci v ktorom sme sa dozvedeli základ o Firebirde (všetko to, čo potrebujeme teraz). Dneska sa pozrieme, ako môžeme prepojiť náš program so storovanými procedúrami. Najprv si vytvorme skúšobnú databázu:

 

CREATE DATABASE 'C:\!Ernest2G\Data\Ernest.fdb' USER 'sysdba' PASSWORD 'masterkey';

 

CREATE EXCEPTION Ex_ChybnyBoolean 'Očakáva sa boolean.';

 

CREATE TABLE Stat (

Stat INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,

Nazov NATIONAL CHARACTER(70) NOT NULL,

KodStatu NATIONAL CHARACTER(5),

ClenEU INTEGER);

CREATE GENERATOR Seq_Stat;

 

SET TERM |;

CREATE PROCEDURE Stat_Insert(inNazov NATIONAL CHARACTER(70), inKod NATIONAL CHARACTER(5), inClenEU INTEGER)

RETURNS (Result INTEGER)

AS

BEGIN

Result = GEN_ID(Seq_Stat, 1);

IF ((inClenEU IS NOT NULL) AND ((inClenEU < 0) OR (inClenEU > 1))) THEN

EXCEPTION Ex_ChybnyBoolean '(Člen EU)';

INSERT INTO Stat

(Stat, Nazov, KodStatu, ClenEU)

VALUES

(:Result, :inNazov, :inKod, :inClenEU);

SUSPEND;

END;|

SET TERM ;|

 

            Musíme mať vytvorenú cestu C:\!Ernest2G\Data\, zapnutú databázovú službu a ide sa nato. Vidíme tu tabuľku, ktorá má primárny kľúč, dve textové polia a jeden číselný, ktorý nám bude suplovať boolean. Naša procedúrka nebude robiť nič iné, len vkladať záznam do tabuľky. Nato potrebujeme sekvenciu v podobe generátora (pre autoinkrementáciu – viď predchádzajúci článok) a samotný kód procedúry.

 

Pozn.: Už vieme, že tento skript si môžeme uložiť napríklad na C:\a.sql a po spustení ISQL Firebirdu ho načítame príkazom edit C:\a.sql;. Takto vytvoríme databázu na spomínanej ceste.

IB komponenty

            Teraz ako celý Firebird prepojiť s Delphi? Bacnime si na formulár komponent TIBTransaction (ktorý nám vytvára transakčný charakter) a ku nemu pridajme aj TIBDatabase (všetky komponenty sa nachádzajú v záložke InterBase – aspoň v Delphi EE 7). Databáze priraďme transakciu (DefaultTransaction), nastavme cestu k súboru. Ešte sa môžeme zbaviť otravného LoginPromptu (false) a natvrdo nastaviť prihlasovacie údaje v Params:

 

user_name=sysdba

password=masterkey

 

            Teraz otvorme spojenie Connect (true) na databáze a na transakcii analogicky property Active.

Metóda komponentom

Prvý spôsob práce s procedúrami je najjednoduchší a to priamo použitím komponentu TIBStoredProc. Pridajme si teda aj tento ten na formulár, priraďme mu databázu (Database), napíšme meno procedúry z databázy (StoredProcName), a naklikajme parametre:

Po správne zadanom názve, by sa mali dotiahnuť názvy parametrov automaticky. Vidíme nultý parameter výstupu a zvyšné vstupné argumenty. Kliknime na názov, zvoľme mu typ hodnoty (Value-Type) na string, hodnotu vyplňme nejakým textom. Rovnako postupujeme aj pri kóde (len pozor na max. dĺžku 5 znakov – viď definícia parametra v storovanej procedúre), a posledný parameter nastavme na integer s hodnotou 0 (t.j. Integer(False)).

Takto nastavenú procedúru potrebujeme už len spustiť. Výstupom je vždy parameter (ako sme si všimli, aj výstupný parameter figuruje medzi parametrami), ktorého hodnota sa nastaví po spustení:

 

if (not IBStoredProc1.Transaction.Active) then

IBStoredProc1.Transaction.StartTransaction;

try

IBStoredProc1.Prepare;

try // FINALLY

IBStoredProc1.Close;

IBStoredProc1.ExecProc;

ShowMessage(VarToStr(IBStoredProc1.Params.ParamValues['Result']));

finally

IBStoredProc1.UnPrepare;

end; // TRY FINALLY

finally

IBStoredProc1.Transaction.Commit;

end; // TRY FINALLY

 

            Metóda Prepare pripravuje procedúru na komunikáciu s databázou (overuje názov, sačkuje parametre apod.).

 

            Niekedy je však potrebné databázové objekty nastavovať procedúre za chodu programu. Napríklad, ak máme komponent na forme, ktorý nemá priamo prístup k týmto objektom. Typická situácia môže nastať pri MDI aplikácii, kde sa zobrazí po štarte modálne login okno, informácie sa predajú MDI aplikácií, tá ich vyhodnotí – konektne sa na databázu, kde drží reláciu. Pri práci s programom však užívateľ pracuje s MDI child formami. Tým teda napríklad vytvoríme property, ktorá odkazuje na potrebný komponent na ich rodičovi, teda na MDI aplikácii:

 

...

TMainForm = class(TForm)

  …

protected

  …

function DajDatabazu: TIBDatabase;

procedure NastavDatabazu(const Hodnota: TIBDatabase);

...

property Databaza: TIBDatabase read DajDatabazu write NastavDatabazu;

...

end; // TMainForm

...

// *****************************************************************************

function TMainForm.DajDatabazu: TIBDatabase;

begin

if Owner is TFormErnest then

Result := TFormErnest(Owner).Databaza

else

Result := nil;

end;

 

// *****************************************************************************

procedure TMainForm.NastavDatabazu(const Hodnota: TIBDatabase);

begin

if Owner is TFormErnest then

TFormErnest(Owner).Databaza := Hodnota;

end;

...

            Teda nastavme si komponent presne podľa toho, ako sme údaje naklikávali. Priradíme ukazovateľ na databázu a transakciu cez udalosti Database Transaction (možný príklad ako sa ku ním dostať bol načrtnutý hore). Zvyšok kódu je analogický, s tým, že už nastavujeme aj vstupné parametre (podobne ako sme získavali hodnotu z výstupného parametra):

 

if Assigned(DB) and Assigned(Trans) then

begin

Proc.Database := Db;

Proc.Transaction := Trans;

if (not Proc.Transaction.Active) then

Proc.Transaction.StartTransaction;

try // FINALLY

Proc.Params.Clear;

Proc.StoredProcName := 'STAT_INSERT';

Proc.Prepare;

try // FINALLY

Proc.Close;

Proc.ParamByName('inNazov').AsString := 'Tadzikistan';

Proc.ParamByName('inKod').AsString := 'TDZ';

Proc.ParamByName('inClenEU').AsInteger := Integer(False);

Proc.ExecProc;

ShowMessage(VarToStr(Proc.Params.ParamValues['Result']));

finally

Proc.UnPrepare;

end; // TRY FINALLY

finally

Proc.Transaction.Commit;

end; // TRY FINALLY

end; // IF

Dynamická metóda

            Najčastejšie sa v praxi ale určite stretneme s potrebou dynamického použitia, kedy potrebujeme v nejakej časti kódu procedúru použiť, nikde inde už nie. Tu pribúda vytvorenie a uvoľnenie komponentu:

 

if Assigned(DB) and Assigned(Trans) then

    with TIBStoredProc.Create(nil) do

try // FINALLY

Database := Db;

Transaction := Trans;

if (not Transaction.Active) then

Transaction.StartTransaction;

try

Params.Clear;

StoredProcName := 'STAT_INSERT';

Prepare;

try // FINALLY

Close;

ParamByName('inNazov').AsString := 'Tadzikistan';

ParamByName('inKod').AsString := 'TDZ';

ParamByName('inClenEU').AsInteger := Integer(False);

ExecProc;

ShowMessage(VarToStr(Params.ParamValues['Result']));

finally

UnPrepare;

 end; // TRY FINALLY

finally

Transaction.Commit;

end; // TRY FINALLY

finally

      Free;

end; // TRY FINALLY

// IF

 

            Keď si chceme uľahčiť prácu (časté využívanie procedúr), tak si trocha celé zautomatizujme. Vytvorme si procedúru, ktorá na vstupe dostane „hotovú“ procedúru a dynamický počet hodnôt. Nastaví transakciu, vstupné parametre popridáva v poradí zo svojich vstupných hodnôt a vykoná všetko potrebné:

 

procedure StorovanaProcedura(var AProc: TIBStoredProc; const AParametre: array of Variant);

var

Index, AktualnyParameter: Integer;

begin

if Assigned(AProc) and (Assigned(AProc.Database)) and (Assigned(AProc.Database.DefaultTransaction)) then

begin

if (not Assigned(AProc.Transaction)) then

AProc.Transaction := AProc.Database.DefaultTransaction; // Ak nie je nasetovana Transakcia na procedure, poziciame si z databazy

if (not AProc.Transaction.Active) then

AProc.Transaction.StartTransaction;

try // FINALLY

AktualnyParameter := 0;

AProc.Params.Clear;

AProc.Close;

AProc.Prepare;

try // FINALLY

// Vyskladame parametre

for Index := 0 to Pred(AProc.ParamCount) do

if AProc.Params[Index].ParamType in [ptInput, ptInputOutput] then

begin

        if AktualnyParameter > High(AParametre) then // Nezadany parameter nech je NULL

AProc.Params[Index].Value := Null

else

begin

AProc.Params[Index].Value := AParametre[AktualnyParameter];

   Inc(AktualnyParameter);

end; // ELSE IF

end; // IF

AProc.ExecProc;

// FOR

finally

AProc.UnPrepare;

end; // TRY FINALLY

finally

AProc.Transaction.Commit;

end; // TRY FINALLY

end // IF

else

raise Exception.Create(Zlý vstup!);

end;

 

            Zasa sme si až tak nepomohli, teraz však vytvorme druhú procedúru, ktorá dostane vstupné parametre práve ukazovatele na databázu a transakciu, nám už známe dynamické hodnoty (budúce parametre storovanej procedúry), názov storovanej procedúry a prípadne aj procedúru. Ak ju nezadáme, telo vykoná len spustenie procedúry s parametrami. Ak ju zadáme, tak rovno máme prístup aj ku výstupným parametrom, ktoré mohla procedúra navrátiť:

 

procedure StorovanaProcedura2(ADatabaza: TIBDatabase; ATransakcia: TIBTransaction;

const AParametre: array of Variant; const NazovProc: String; Procedurka: TIBStoredProc = nil);

var

UvolnitProc: Boolean;

begin

if Assigned(ADatabaza) and Assigned(ATransakcia) then

begin

if (not Assigned(Procedurka)) then

begin

UvolnitProc := True;

Procedurka := TIBStoredProc.Create(nil);

end

else

UvolnitProc := False;

try // FINALLY

Procedurka.Database := ADatabaza;

Procedurka.Transaction := ATransakcia;

Procedurka.StoredProcName := NazovProc;

StorovanaProcedura(Procedurka, AParametre);

finally

if UvolnitProc then

      FreeAndNil(Procedurka);

end; // TRY FINALLY

end // IF

else

raise Exception.Create(Zlý vstup!‘);

end;

 

            No a na záver ešte jedná funkcia, ktorá bude emulovať „storovanú funkciu“ práve z tej vlastnosti druhej procedúry, že ak bude jedným z argumentov aj procedúra, tak sa nastaví na výstupné hodnoty:

 

function StorovanaFunkcia(ADatabaza: TIBDatabase; ATransakcia: TIBTransaction;

const AParametre: array of Variant; const VystupnePole: String = 'Result'): Variant;

var

InternaProc: TIBStoredProc;

begin

InternaProc := TIBStoredProc.Create(nil);

try // FINALLY

StorovanaProcedura2(ADatabaza, ATransakcia, AParametre, 'STAT_INSERT', InternaProc);

Result := InternaProc.Params.ParamValues[VystupnePole];

finally

FreeAndNil(InternaProc);

end; // TRY FINALLY

end;

 

            Toto je už celkom nápomocná konštelácia nástrojov. Napríklad pre náš doterajší príklad už stačí len volať:

 

ShowMessage(VarToStr(StorovanaFunkcia(DB, Trans, ['Velka Britania', 'UK', Integer(True)])));

 

dbExpress

dbExpress pripojenie na Firebird

Ak chceme pristupovať ku databáze cez dbExpress, na formulár si umiestníme TSQLConnection komponent, na ňom nastavíme properties:

 

 

 1. ConnectionName – IBConnection
 2. DriverName – Interbase
 3. GetDriverFunc – getSQLDriverINTERBASE
 4. LibraryName – dbexpint.dll
 5. LoginPrompt – False (podľa vlastného uváženia)
 6. VendorLib – gds32.dll
 7. Params:
  1. DriverName – Interbase
  2. Database – CESTA KU DB
  3. User_Name – SYSDBA ???
  4. Password – masterkey ???
  5. SQLDialect – 3 ???

ClientDataset v dbExpress

TSQLDataSet <- TDataSetProvider (DataSet) <- TClientDataSet (ProviderName)

 

Storované procedúry dbExpress a Firebird

Príklad implementácie:

 

 

resourcestring

  // ---------------------------------------------------------------------------

sNeplatnyNazovProc            = 'Interná chyba: Neplatný názov storovanej procedúry!';

sNeplatnyPocetParametrov      = 'Interná chyba: Neplatný poèet parametrov storovanej procedúry!';

 

  // ---------------------------------------------------------------------------

  TFormXY = class(TForm)

  …

    public

    …

      class function SpustiStorovanuProceduru(ASQLConnection: TSQLConnection;

      const ANazov: String; const AParametre: TVarArray): TVarArray;

    …

  end; // TFormXY

...

// *****************************************************************************

// Zavola storovanu proceduru s parametrami

class function TFormXY.SpustiStorovanuProceduru(ASQLConnection: TSQLConnection;

  const ANazov: String; const AParametre: TVarArray): TVarArray;

var

  Index, IndexVPoli: Integer;

begin

  SetLength(Result, 0);

  Assert(Assigned(ASQLConnection));

  if Assigned(ASQLConnection) and ASQLConnection.Connected then

  begin

    if Trim(ANazov) = '' then

      raise Exception.CreateRes(@sNeplatnyNazovProc);

    // Dynamicke pole zacina 0 a High vracia posledny parameter, nie pocet. Pre

    // nas pripad potrebujeme posledny index parametra neparny, teda bude parny

    // pocet parametrov (s nulou)

    if High(AParametre) mod 2 = 0 then

      raise Exception.CreateRes(@sNeplatnyPocetParametrov);

 

    // Samotne zavolanie procedury

    with TSQLStoredProc.Create(nil) do

    try // FINALLY

      SQLConnection := ASQLConnection;

      StoredProcName := UpperCase(ANazov);

      Prepared := True;

 

      // Nastavime vstupne parametre

      Index := 0;

      while Index < High(AParametre) do // je < nie <= pretoze sa rata s predposlednym a poslednym parametrom naraz (nazov + hodnota)

      begin

        ParamByName(UpperCase(VarToStr(AParametre[Index]))).Value := AParametre[Succ(Index)];

        Inc(Index, 2);                  // Skocime na dalsi parameter

      end; // WHILE

 

      // Zavolame proceduru

      ExecProc;

 

      // Nastavime vystupne parametre

      IndexVPoli := 0;

      for Index := 0 to Pred(ParamCount) do

      begin

        Result[IndexVPoli] := Params[Index].Name;

        Result[Succ(IndexVPoli)] := Params[Index].Value;

        Inc(IndexVPoli, 2);

      end; // FOR

    finally

      Free;

    end; // FINALLY

  end; // IF

end;

...

 

Môžeme použiť aj „klasickú“ metódu (bez CLASS), ak máme napr. na forme SQLConnection  potom, ho nemusíme posielať argumentom. Ja som si zvolil statickú metódu preto, lebo tieto metódy  sa dajú volať z objektu, aj keď objekt nie je vytvorený. Typickým príkladom je napr. ClassType, môže sa zavolať niečo ako TPersistnent.ClassType a ono to nezdochne, pričom sa vráti niečo ako „class of TPersistent;”.

 

Teda ak pracujeme s dialógmi, zásuvnými modulmi apod. potom nemusíme predávať smerník na objekt (najčastejšie sa to robí Ownerom), ale stačí mať len v USES referenciu na MainForm a potom analogicky stačí zavolať:

 

TFormJukebox.SpustiStorovanuProceduru(…)

 

            Príklad:

 

ClientDataSetGlobalneParametre.DisableControls;

  try // FINALLY

StorovanaProcedura('ParameterSekcieUpdate', VarArrayOf([

    'inSekcia', SekciaInterna,

    'inNazov', Nazov,

    'inHodnota', NavratovaHodnota,

    'inHodnotaZobraz', ZobrazovaciaHodnota,

    'inReadOnly', 0,              // Logicky sa musi dat editovat

    'inTyp', ClientDataSetGlobalneParametre.FieldByName('Typ').AsInteger]));

  finally

    ClientDataSetGlobalneParametre.EnableControls;

  end; // FINALLY

 

            Pre procedúru:

 

CREATE PROCEDURE ParameterSekcieUpdate (inSekcia NCHAR VARYING(70),

inNazov NCHAR VARYING(70),

inHodnota NCHAR VARYING(70),

                         inHodnotaZobraz NCHAR VARYING(70),

inReadOnly INT,

inTyp INT)

RETURNS (Result INT) AS

DECLARE SekciaID INT;

BEGIN

  -- Najdeme parameter ak existuje

  SELECT

    PS.ParameterSekcie,

    PS.Sekcia

  FROM ParameterSekcie AS PS

    INNER JOIN Sekcia AS S ON S.Sekcia = PS.Sekcia

  WHERE

    (S.Nazov = :inSekcia) AND

    (PS.Nazov = :inNazov)

  INTO

    :Result,

    :SekciaID;

   

  -- Vlozime novy zaznam, pripadne stary updatneme

  IF (Result IS NULL) THEN

    EXECUTE PROCEDURE ParameterSekcieInsert(:inSekcia, :inNazov, :inHodnota, :inHodnotaZobraz, :inReadOnly, :inTyp) RETURNING_VALUES Result;

  ELSE

    UPDATE ParameterSekcie SET

      Sekcia = :SekciaID,

      Nazov = :inNazov,

      Hodnota = :inHodnota,

      HodnotaZobraz = :inHodnotaZobraz,

      ReadOnly = :inReadOnly

    WHERE

      (ParameterSekcie = :Result);

END;

 

UDF

            Ak potrebujeme v selekte použiť nejakú funkciu, nedá sa použiť storovaná procedúra (ako napr. v Sybase). Ale veľmi jednoducho vieme napísať modul do Firebirdu, ktorým si pomôžeme, tieto moduly sa volajú UDF:

 

Nezabúdajme, že InterBase nedokáže spracovať NULL ani ho vrátiť v UDF, teda musíme zabezpečiť NOT NULL argumenty (v selekte napr. cez príkaz COALESCE). Delphi príklad:

 

 1. Takže vytvorme si DLL (DLL wizard v NEW)
 2. Vytvor nový unit s funkciou, ktorú budeme exportovať (klasické DLL volanie potom cez stdcall).
 3. Do projektu pridajme ib_utils.pas (nachádza sa napr. na tejto ceste: c:\Program Files\Firebird\Firebird_2_0\include\ib_util.pas).
 4. Deklarujme v unite danú knižnicu.
 5. Na vstupe môžeme pracovať s PChar, čo je vlastne smerník na reťazec ukončený „Céčkovou nulou“.
 6. Potom musíme alkokovať pamäť (rovnako ako v C) pre výstup ib_util_malloc(veľkosť + 1)
 7. Po znakoch teraz naplníme od 0 po veľkosť -1 a ukončíme reťazec nulou. Reťazec musíme posunúť, aby sedel s C konvenciou, teda začína od 0 indexu (Delphi začína od 1, kedysi tá 0 bola vlastne veľkosť, teda ASCII znak – 0..255, ktorého ordinálne číslo bolo dĺžkou reťazca, preto mohol byť string len 255 znakový. tento prístup samozrejme je nepoužiteľný pri LongStringoch, tak Delphi už nultý index takto nepoužíva – ostalo to len z historických dôvodov. C vlastne nemá stringy, emuluje ich ako pole znakov a to je ukončené #0).
 8. Teraz treba vyexportovať do DPR danú funkciu (pod uses export MojUpperCase;).
 9. Vykompilovať DLL a uložiť ju do adresára Firebirdu UDF.
 10. Zaregistrujeme funkciu takto: DECLARE EXTERNAL FUNCTION MojUpperCase CSTRING(1000) RETURNS CSTRING(1000) FREE_IT ENTRY_POINT 'MojUpperCase' MODULE_NAME 'UDFUpperCase.dll';
  1. ENTRY_POINT je fcia z DLL.
  2. MODULE_NAME je názov DLL.
 11. Príklad použitia: SELECT MojUpperCase('janko') FROM RDB$RELATIONS;

 

Nezabúdaj písať optimálne UDF. Predsa len sa púšťajú pri každom zázname a môj príklad je ináč fekálne neoptimálny!

 

Príloha